کنترل خشم در کودکان

دکتر شایسته شکوفه فرد، روانشناس بالینی کودک و بازی درمانگر، راه های کنترل خشم در کودکان را توضیح داده است.

کنترل خشم در کودکان

۰۳ خرداد ۱۴۰۰