درخواست کارورزی در یاسان

 

 

 

 

برای آشنایی بیشتر با سوپروایزر دوره کارورزی درمانگر نوجوان روی عکس زیر کلیک کنید:

برای دریافت جزئیات بیشتر درباره دوره کارورزی روان درمانی نوجوان و ثبت نام تماس بگیرید: 

 

 

برای آشنایی بیشتر با سوپروایزر دوره کارورزی درمانگر کودک روی عکس زیر کلیک کنید:

برای دریافت جزئیات بیشتر درباره دوره کارورزی روان درمانی کودک و ثبت نام تماس بگیرید: 

 
 
 

 

برای آشنایی بیشتر با سوپروایزر دوره کارورزی توانبخشی کودک و نوجوان روی عکس زیر کلیک کنید:

برای دریافت جزئیات بیشتر درباره دوره کارورزی توان‌بخشی کودک و نوجوان و ثبت نام تماس بگیرید: 

 

      • 6 - 2 = ?