تله رفتاری یعنی چه و چطور در ما شکل می گیرد؟

  • تاریخ : ۲۱ مهر ۱۴۰۰

تله رفتاری یعنی چه و چطور در ما شکل می گیرد؟

تله‌های رفتاری، الگوهایی هستند که ما به صورت ناخودآگاه در رفتارمان تکرار می‌کنیم. دکتر عطیه سروش، روانشناس و طرحواره درمانگر در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.