صبحانه کاری مرکز مشاوره یاسان

صبحانه کاری مرکز مشاوره یاسان

صبحانه کاری مرکز مشاوره یاسان در ساختمان جدید دپارتمان مرکزی با حضور دکتر آسیه اناری، مدیر مرکز و مدیران و درمانگران دپارتمان نوجوان و بزرگسال، دپارتمان کودک و دپارتمان شناختی یاسان با هدف آشنایی بیشتر و همفکری در فضایی صمیمی برگزار شد.