اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری

  • دکتر آسیه اناری

    روانشناس بالینی کودک و نوجوان؛ مدیر مرکز مشاوره یاسان

    تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری

نویسندگان

 دادستان پریرخ | صالح صدق پور بهرام | اناری آسیه

 

کلیدواژه

اختلال اضطراب اجتماعی

نمایش درمانگری

کودکان

 

چکیده

اثـربخشی نمایـش درمانگری بـر کاهش نشانـه های اختلال اضـطراب اجتماعی- شامل اضطراب کارآمدی, اجتناب کارآمدی, اضطراب اجتماعی و اجتناب اجتماعی ـ در این پژوهش بررسی شـد.

220 کودک (10-11 ساله) دو مدرسه ابتدایی تهران, مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز برای کودکان و نوجوانان LSAS-CA)؛ ماسیاـ وارنر, کلاین و لایبویتز, 2003) را تکمیل کردند. سپس 32 نفر از کودکانی که بیشترین نمره ها را در مقیـاس LSAS-CA به دست آورده بودند به عنـوان نمونه انتخاب شدند و به طـور تصادفی در گروه آزمایشی (16 نفر) و گروه کنترل (16 نفر) قرار گـرفتند.

گروه آزمایشی به مـدت 6 هفته, هفته ای دو بار در جلسه هـای دو ساعـته روان نمایشگری شرکت کردند. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها کاهش معنادار نشانه های مرضی در کودکان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل را نشان دادنـد و یک پیگیـری سه ماهـه نیز پایداری نتایج را تایید کـرد. استلزام های بالینی برای پیشگیری و درمان اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان مورد بحث قرار گرفت.

 

استنادها

  • اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان

  • مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه

  • ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آن ها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی

  • فراتحلیل اثربخشی مداخله های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

  • تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی

 

 

برچسب ها:

دریافت وقت مشاوره