رادیو نوجوان؛ انتخاب دوست

دکتر آسیه اناری، روانشناس بالینی کودک و نوجوان در قالب سه قسمت اصول انتخاب دوست را بیان کرده است.

قسمت اول

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

قسمت دوم

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

قسمت سوم

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

قسمت چهارم

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

مرتبط های رادیو نوجوان؛ انتخاب دوست