بازدید شرکت‌کننده در کارگاه کوچینگ از موزه زمان

بازدید شرکت‌کننده در کارگاه کوچینگ از موزه زمان

اردوی موزه زمان با حضور نوجوانان شرکت‌کننده در کارگاه کوچینگ سطح یک برگزار شد.