عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی دختران نوجوان

  • دکتر آسیه اناری

    روانشناس بالینی کودک و نوجوان؛ مدیر مرکز مشاوره یاسان

    تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی دختران نوجوان

نویسندگان

 اناری آسیه | مظاهری محمدعلی | طهماسیان کارینه

 

کلیدواژه

رضایت از زندگی

تعارض والد ـ نوجوان

کارکرد خانواده

شیوه های فرزندپروری

دلبستگی

 

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی عوامل خانوادگی موثر در میزان رضایت از زندگی دختران نوجوان بود. بدین منظور با روش نمونه گیری در دسترس از 292 نفر از دانش آموزان تهران خواسته شد تا به پرسشنامه های تعارض والد ـ نوجوان, مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان, پرسشنامه ارزیابی خانواده, مقیاس ادراک از شیوه های فرزندپروری و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید پاسخ دهند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دهنده قابلیت پیش بینی ابعاد رضایت از زندگی از طریق متغیر های مرتبط با خانواده بود. به طوری که رضایت از زندگی خانوادگی توسط متغیر نقش ها, رضایت از زندگی مرتبط با دوستان توسط تعارض والد ـ نوجوان در مسائل مالی, رضایت از زندگی تحصیلی به وسیله سبک والدینی مقتدرانه و تعارض والد ـ نوجوان در مسائل مالی پیش بینی شد. همچنین رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی توسط تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با اعضای خانواده, رضایت از زندگی مرتبط با خود به وسیله تعارض والد ـ نوجوان در مسائل بهداشتی و در ارتباط با دوستان و در نهایت رضایت از زندگی کلی توسط متغیر تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با مسائل دینی, قابل پیش بینی بود. عوامل خانوادگی نقش مهمی در پیش بینی رضایت از زندگی دختران دارند و لازم است در طراحی برنامه های پیشگیرانه و مداخلاتی مدنظر قرار گیرند.

 

 

برچسب ها:

ارسال پیام و سوال

{{ nameForm1_error }}

{{ mobileForm1_error }}

2 + 8 = ?

نظرات کاربران

ارسال پیام و سوال

{{ nameForm1_error }}

{{ mobileForm1_error }}

9 - 4 = ?

دریافت وقت مشاوره